B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼”̼n̼ú̼p̼”̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼

0
159

T̼h̼e̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼c̼ả̼̼n̼h̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼b̼ắ̼̼n̼ ̼t̼ố̼̼c̼ ̼đ̼ô̼̣̼ ̼b̼í̼̼ ̼m̼â̼̣̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼x̼ế̼̼ ̼đ̼ố̼̼i̼ ̼p̼h̼ó̼̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼é̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼”̼n̼ú̼p̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼
̼B̼ô̼̣̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼.̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼0̼1̼/̼2̼0̼1̼6̼/̼T̼T̼-̼ ̼B̼C̼A̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼C̼S̼G̼T̼)̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼2̼/̼2̼0̼1̼6̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼á̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼-̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼;̼

̼-̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼;̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼3̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼9̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼0̼1̼/̼2̼0̼1̼6̼/̼T̼T̼-̼B̼C̼A̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼h̼ó̼̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼̼ ̼h̼o̼a̼̣̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼N̼ô̼̣̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼;̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼

T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Q̼u̼â̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼3̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼9̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼0̼1̼/̼2̼0̼1̼6̼/̼T̼T̼-̼B̼C̼A̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼h̼ó̼̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼̼ ̼h̼o̼a̼̣̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼N̼ô̼̣̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼;̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼-̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼-̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼ú̼p̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼-̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼-̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼ú̼p̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼,̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼ấ̼p̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼?̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼ó̼i̼:̼

̼”̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼t̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼M̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼-̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼.̼.̼”̼.̼

Nguồn: h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼.o̼.h̼a̼.̼v̼n̼/̼b̼o̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼a̼n̼-̼n̼o̼i̼-̼v̼i̼e̼c̼-̼c̼s̼g̼t̼-̼n̼u̼p̼-̼b̼a̼n̼-̼t̼o̼c̼-̼d̼o̼-̼l̼a̼-̼c̼a̼n̼-̼t̼h̼i̼e̼t̼-̼d̼u̼n̼g̼-̼l̼u̼a̼t̼-̼2̼0̼1̼7̼0̼2̼2̼0̼1̼6̼2̼9̼3̼0̼4̼5̼2̼.̼h̼t̼m̼

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here